به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان صوفیان اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی را منتشر نمود.