به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت قند لرستان اعلام نمود قیمت مصوب شکر تولید داخلی در سال ١٣٩٩ به ازای هر کیلو ۶٣٠٠٠ ریال درب کارخانه توسط کارگروه تنظیم بازار و وزارت محترم صمت تعیین و تصویب گردیده است.