به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ثابت خراسان از افزایش نرخ فروش محصولات خبر داد و اعلام نمود قیمت مصوب شکر تولید داخلی در سال ١٣٩٩به ازای هر کیلو ۶٣،٠٠٠ ریال درب کارخانه توسط کارگروه تنظیم بازار و وزارت محترم صمت تعیین و تصویب گردیده است.