بورس ٢۴ : بازار سهام در هفته دوم خردادماه به ترمیم تمام متغیرهای خود پرداخت. همزمان با مثبت شدن شاخص بورس و ثبت بازدهی حدود ١٠ درصدی برای دماسنج بازار سهام در این هفته ، ارزش معاملات هم با ٣۵ درصد رشد نسبت به هفته قبل ، از ۵٣ هزار میلیارد تومان عبور کرد.

بورس 24 : بازار سهام در هفته دوم خردادماه به ترمیم تمام متغیرهای خود پرداخت.

همزمان با مثبت شدن شاخص بورس و ثبت بازدهی حدود 10 درصدی برای دماسنج بازار سهام در این هفته ، ارزش معاملات هم با 35 درصد رشد نسبت به هفته قبل ، از 53 هزار میلیارد تومان عبور کرد.

ارزش معاملات خرد نیز با 21 درصد افزایش نسبت به هفته قبل از آن به 38 هزار و 681 میلیارد تومان رسید.معاملات خرد چیزی در حدود 75 درصد از ارزش معاملات یعنی حدود دوسوم کل کیک معاملات بازار سهام را تشکیل می دهد!!

ارزش معاملات سال 1399

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

9.909 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

7.778 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

23.103 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

17.146 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

43.548 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

34.154 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

45.701 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

35.068 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

58.993 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

45.671 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

68.408 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

53.861 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

85.796 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

64.426 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

93.923 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

81.181 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

73.496 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

59.902 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

39.407 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

31.917 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

53.291 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

38.681 میلیارد تومان

جمع کل از ابتدای سال

595.578 میلیارد تومان

جمع کل از ابتدای سال

469.785 میلیارد تومان