بورس ٢۴ : برخی رسانه های خبری در تحلیل اوضاع کنونی بازار معاملات مسکن، از بروز رونق در این بازار خبر می دهند. اما آیا در واقعیت، بخش مسکن رونق گرفته است؟