به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در اردیبهشت ماه حدود ١٢٨ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ٣١٢٩٢ میلیارد تومان افزایش داشت.