به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ٩٩/٩ درصد سهام شرکت ماشین سازی پارس را به قیمت پایه حدود ۴٠٠میلیارد تومان از طریق مزایده به فروش می رساند.بهای تمام شده دارایی مذکور ٢٠میلیارد تومان می باشد.