به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و دام قیام اصفهان اعلام نمود در نظر دارد یک واحد گاوداری شیری فعال به تعداد کل تقریبی ١٠۵٠ راس را از طریق مزایده به فروش برساند.