معرفی صنایعی که در کوران منفی بازار بازدهی دادند... در جریان جا به جایی سلبریتی ها در بورس تهران باشید!!