به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در اردیبهشت ماه حدود ١٢٢۴ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ١٩۶٩٣ میلیارد تومان افزایش داشت.