به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پالایش نفت تبریز اعلام نمود جهت انجام طرح های کیفی سازی محصولات، از سال ١٣٩٣ تا پایان سال ١٣٩٧، رقمی معادل ۵٠۴ر۶٣٠ر۵ میلیون ریال از محل ٣٠% سود سالانه تحت عنوان اندوخته طرحهای توسعه ای ذخیره و در راستای طرحهای کیفی سازی هزینه نموده است. در حال حاضر کل بنزین تولیدی شرکت یورو ۵ می باشد و بخشی از گازوئیل تولیدی یورو ۵ بوده و برای تولید مابقی، پروژه های بازیافت گازهای انتهایی گوگردسازی ، خالص سازی هیدروژن و واحد جدید گوگردسازی از سال ٩٨ شروع و انتظار می رود تا پایان سال ٩٩ به بهره برداری برسد.

به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت پالایش نفت تبریز اعلام نمود تا این تاریخ ، دستورالعمل قیمت گذاری نفت خام و فرآورده ها در سال 1399 به این شرکت ابلاغ نشده و پیگیری های لازم از طرف انجمن صنفی در حال انجام می باشد . این شرکت در راستای اجرای تصویب نامه هیأت محترم وزیران جهت انجام طرح های کیفی سازی محصولات، از سال 1393 تا پایان سال 1397، رقمی معادل 504ر630ر5 میلیون ریال از محل 30% سود سالانه تحت عنوان اندوخته طرحهای توسعه ای ذخیره و در راستای طرحهای کیفی سازی هزینه نموده است. در حال حاضر کل بنزین تولیدی شرکت یورو 5 می باشد و بخشی از گازوئیل تولیدی یورو 5 بوده و برای تولید مابقی، پروژه های بازیافت گازهای انتهایی گوگردسازی ، خالص سازی هیدروژن و واحد جدید گوگردسازی از سال 98 شروع و انتظار می رود تا پایان سال 99 به بهره برداری برسد. تاثیر پروژه های فوق بر فعالیت شرکت همواره در یادداشت های پیوست صورت های مالی، گزارش تفسیری و یا تحت عنوان موارد با اهمیت به طور مفصل افشا شده و درکدال قابل مشاهده است. با شیوع جهانی بیماری کورید 19 و کاهش بی سابقه تقاضای نفت خام و فرآورده ها و برهم خوردن تعادل قیمت ها در پایـان سال 1398 و ادامـه این روند کاهـشی در دو ماه سال جاری که بعنوان مـثال در قیاس با قیـمتهای اسفند ماه 1398 ، قیمت نفت خام در فروردین و اردیبهشت 1399 با 42 تا 43 درصد کاهـش در هر بشـکه، بنزین در فروردیـن 99 با 63% کاهـش و اردیبهشت با 42% کاهش در هر بشکه، نفت گاز به ترتیب با 38% و 46% کاهش در هر بشکه و نفت کوره با 34% و 33% کاهـش در هر بشکه همراه بوده است . لذا مطابـق استانداردهای حسابداری و کسب نظر کارشناسی حسـابرس مسـتقل نسبت به ارزشیابی موجودی فرآورده های نفتی ( نزد خود و یا شرکت پخش) بر مبنای نرخ فرآورده ها در فروردین 99 ( برگرفته از نشریه پلاتس) نمود. تفاوت این نرخ با نرخ فرآورده ها در فروردین 99 مبنای محاسبه کاهش ارزش موجودی و ثبت ذخیره کاهش ارزش موجودی فرآورده ها به مبلغ 594ر042ر5 میلیون ریال گردید. در مورد موجودی نفت خام نیز، قیمت نفت خام در روز 29/12/98 با میانگین قیمت نفت خام در فروردین 99 مقایسه و قیمت مابه التفاوت قیمت های مذکور به مبلغ رقمی معادل 816ر206ر2 میلیون ریال بدین منظور ذخیره کرفته شد. لازم به توضیح است در شرایط حاظر کرک اسپیرد اکثر محصولات از جمله بنزین ( که در ماههای اخیر منفی بوده ) مثبت میباشد.