به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت گروه مپنا در عملکرد یک ماهه منتهی اردیبهشت ١٣٩٩ حدود ١٠١ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات خود کسب نمود.