به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لوله و ماشین سازی ایران اعلام نمود مزایده فروش ۵ قطعه زمین از اراضی ضلع جنوب غربی کارخانه تپه سفید با توجه به عدم دریافت پیشنهاد قیمت در مهلت قانونی مزایده منقضی و برگزار نگردید.