به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه دی از فروش ١٠ میلیون ورقه اسناد خزانه به مبلغ میانگین ۶۴١٠٠٠ میلیارد خبر داد که سود حاصل از فروش آن ٣٩٠ میلیارد ریال می باشد.