به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در اردیبهشت ماه حدود ٣ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ١٠۵٣٩ میلیارد تومان افزایش داشت.