به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک پاسارگاد در عملکرد ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٩، حدود ٢٩۴۶ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٢۴۵۶ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در اردیبهشت ماه ١۴٨ میلیارد تومان مثبت بود.