به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرابورس ایران از آغاز پذیره نویسی اوراق مرابحه کرمان موتور به منظور سرمایه در گردش برای تامین قطعات و مجموعه ها تولید خودرو، از روز سه شنبه ششم خرداد ماه خبر داد. پذیره نویسی این اوراق تا روز شنبه دهم خرداد ماه ادامه خواهد داشت. متعهد پذیره نویسی این اوراق نیز شرکت تامین سرمایه تمدن است که یکی از بزرگترین شرکت های تامین سرمایه کشور است. نرخ این اوراق ١٨ درصد با پرداخت سود به صورت هر ۶ ماه یک بار و مبلغ اسمی هر ورقه یک میلیون ریال است و در مدت ٣۶ ماه سررسید می گردد. تعداد اوراق پذیرش شده نیز ٢ میلیون ورقه می باشد.

به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت فرابورس ایران از آغاز پذیره نویسی اوراق مرابحه کرمان موتور به منظور سرمایه در گردش برای تامین قطعات و مجموعه ها تولید خودرو، از روز سه شنبه ششم خرداد ماه خبر داد. پذیره نویسی این اوراق تا روز شنبه دهم خرداد ماه ادامه خواهد داشت. متعهد پذیره نویسی این اوراق نیز شرکت تامین سرمایه تمدن است که یکی از بزرگرتین شرکت های تامین سرمایه کشور می باشد. نرخ این اوراق 18 درصد با پرداخت سود به صورت هر 6 ماه یک بار می باشد. مبلغ اسمی هر ورقه یک میلیون ریال است و در مدت 36 ماه سررسید می گردد. تعداد اوراق پذیرش شده نیز 2 میلیون ورقه می باشد.