هیئت دولت در جلسه ٢٨ اردیبهشت ماه خود به استناد ماده ١٢۵ قانون امورگمرکی ترانزیت بنزین، گازوییل و هیدروکربورهای مشابه از ایران به کشورهای همسایه را تا پایان سال جاری ممنوع اعلام کرد.

بورس 24: ترانزیت برخی فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه ممنوع اعلام شد.

هیئت دولت در جلسه 28 اردیبهشت ماه خود به استناد ماده 125 قانون امورگمرکی ترانزیت بنزین، گازوییل و هیدروکربورهای مشابه از ایران به کشورهای همسایه را تا پایان سال جاری ممنوع اعلام کرد.

محموله های موجود در بنادر و گمرکات جنوبی نیز مشمول این تصویب نامه میباشند.

صادرات غیرنفتی ,

منبع: تسنیم