به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران در خصوص نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم توضیح داد.