به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت خوراک دام پارس اقدام به خرید مواد اولیه به مبلغ ٢٣.۴٧٣ میلیون ریال نموده است.