به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خوراک دام پارس در خصوص برخی ابهامات مربوط به عملکرد شرکت و صورت های مالی منتشر شده شفاف سازی نمود.