به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کارخانجات سیمان صوفیان در ١ ماهه منتهی به فروردین ١٣٩٩ حدود ٣٠ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود.