به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در ١ ماهه منتهی به فروردین ١٣٩٩ حدود ٢١ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود.