به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان صوفیان اعلام داشت در نظر دارد برخی از قطعات و تجهیزات کوره خط ١را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.