به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در خصوص برخی موارد مربوط به عملکرد شرکت و صورت های مالی شفاف سازی نمود.