بر اساس گزارش هایی که در سایت کدال انتشار یافته، شرکت ایران تایر در سال ٩٨ جمعا ٢٢،۴۴٠ تن محصول تولید کرد و بیش از ۵،١۴٣ میلیارد ریال درآمد عملیاتی کسب کرد. در همین زمان شرکت گروه صنعتی بارز بیش از ٧٧،٧۴٣ تن محصول تولید کرد و به درآمد ١۶،٩۴٢ میلیارد ریالی رسید. کویر تایر نیز با تولید حدود ٢٢،۶٠٠ تن بیش از ۵،٢٧٩ میلیارد ریال محصول فروخت. در همین دوره ١٢ ماهه شرکت ایران یاسا تایرورابر که ١٣،٧٢٣ تن محصول تولید کرده بود بیش از ٣،٧٩١ میلیارد ریال درآمد عملیاتی شناسایی کرد.