به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خوراک دام پارس اعلام نمود با عنایت به مجاز بودن افزایش سرمایه از محل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارائی های اشخاص حقوقی افزایش سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی املاک (عرصه) و با توجه به مزایای مالیاتی و افزایش توان مالی و اعتباری و همچنین افزایش سرمایه از محل سود انباشته در جلسه هیئت مدیره مورد موافقت قرار گرفت.

به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت خوراک دام پارس اعلام نمود با عنایت به مجاز بودن افزایش سرمایه از محل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارائی های اشخاص حقوقی به موجب ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و همچنین برخورداری از معافیت های مالیاتی و ظرفیت های قانونی موجود، افزایش سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی املاک (عرصه) و با توجه به مزایای مالیاتی و افزایش توان مالی و اعتباری و همچنین افزایش سرمایه از محل سود انباشته در جلسه هیئت مدیره مورد موافقت قرار گرفت. در این خصوص درصد و مبلغ افزایش سرمایه پس از ارزیابی املاک توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری و تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه، اعلام خواهد شد و جهت ادامه مراحل قانونی و اخذ تاییدیه حسابرس و بازرس قانونی اقدامات لازم به عمل خواهد آمد. بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان افشاء می شود.