اسپانیا از لحاظ شدت درگیری با ویروس کرونا در جایگاه دوم بعد از آمریکا قرار گرفته است. شمار قربانیان در اسپانیا ۲۴ هزار و ۸۲۴ نفر و تعداد افراد مبتلا در این کشور به ۲۴۲ هزار و ۹۸۸ مورد رسیده است...

بورس 24: اسپانیا از لحاظ شدت درگیری با ویروس کرونا در جایگاه دوم بعد از آمریکا قرار گرفته است. شمار قربانیان در اسپانیا ۲۴ هزار و ۸۲۴ نفر و تعداد افراد مبتلا در این کشور به ۲۴۲ هزار و ۹۸۸ مورد رسیده است.