به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در خصوص برخی موارد مربوط به عملکرد شرکت و صورت های مالی منتشر شده شفاف سازی نمود.