مجمع شرکت سیمان صوفیان امروز برگزار شد. این مجمع به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا از اینترنت پخش شد.