بورس ٢۴ : روز چهارشنبه ٢٧ فروردین ماه نماد شستا برای نخستین بار به بازار سرمایه راه یافت و عرضه شد. پیش بینی شده بود تا به هر کد ١٠،٠٠٠ سهم اختصاص یابد اما مشارکت خریداران به حدی زیاد بود که سهمیه هر کد نهایتا ٣،۶٣٧ سهم شد. بر اساس آمار و ارقام موجود مشارکت در عرضه اولیه ها به تعداد قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. تا پیش از عرضه اولیه «فروی» تعداد مشارکت کدهای بورسی در عرضه های اولیه حدود ٨٧۵ هزار نفر بود. اما با عرضه «فروی» که ٨ بهمن ماه ٩٨ انجام شد ، تعداد مشارکت در عرضه های اولیه از مرز یک میلیون نفر عبور کرد.

بورس 24 : روز چهارشنبه 27 فروردین ماه نماد شستا برای نخستین بار به بازار سرمایه راه یافت و عرضه شد. پیش بینی شده بود تا به هر کد 10،000 سهم اختصاص یابد اما مشارکت خریداران به حدی زیاد بود که سهمیه هر کد نهایتا 3،637 سهم شد.

بر اساس آمار و ارقام موجود مشارکت در عرضه اولیه ها به تعداد قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. تا پیش از عرضه اولیه «فروی» تعداد مشارکت کدهای بورسی در عرضه های اولیه حدود 875 هزار نفر بود. اما با عرضه «فروی» که 8 بهمن ماه 98 انجام شد ، تعداد مشارکت در عرضه های اولیه از مرز یک میلیون نفر عبور کرد.

اما در همین 2 ماه و نیم گذشته شدت استقبال از بورس و البته از عرضه های اولیه به حدی بالا گرفته که در آخرین عرضه اولیه انجام شده یعنی «شستا» مشارکت افراد از 2 میلیون نفر نیز عبور کرد که بسیار حائز اهمیت و قابل توجه است.

هم اکنون مشارکت سرمایه گذاران در عرضه های اولیه نسبت به حدود 2 سال و نیم گذشته جهش قابل ملاحظه ای یافته است. به طوری که اگر مشارکت سرمایه گذاران را در عرضه اولیه «شستا» که چهارشنبه 27 فروردین ماه انجام شد را با عرضه اولیه نماد «پرداخت» که 27 تیر ماه سال 96 صورت گرفت ، مقایسه کنیم متوجه جهش 30 برابری تعداد مشارکت ها خواهیم شد.