بورس ٢۴ : با انجام عرضه اولیه شستا که بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بورس ایران به شمار می رود و رسیدن ارزش معاملات خرد روز چهارشنبه به ١٣،۵۴۴ میلیارد تومان رکورد جدیدی در میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد به ثبت رسید. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد در کل سال ٩٨ در بالاترین مقدار خود به ۶،٧۵۴ میلیارد تومان رسیده بود که در هفته دوم اسفند ماه رقم خورد.اما از هفته دوم فروردین تا پایان هفته چهارم رکوردهای متوسط ارزش معاملات خرد همچنان در حال جابجایی و رو به صعود است.

بورس 24 : با انجام عرضه اولیه شستا که بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بورس ایران به شمار می رود و رسیدن ارزش معاملات خرد روز چهارشنبه به 13،544 میلیارد تومان رکورد جدیدی در میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد به ثبت رسید.

میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد در کل سال 98 در بالاترین مقدار خود به 6،754 میلیارد تومان رسیده بود که در هفته دوم اسفند ماه رقم خورد.اما از هفته دوم فروردین تا پایان هفته چهارم رکوردهای متوسط ارزش معاملات خرد همچنان در حال جابجایی و رو به صعود است.

میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد در هفته دوم فروردین به 7،063 میلیارد تومان رسید که تا آن زمان رکورد جدیدی محسوب می شد. پس از آن در هفته دوم این مبلغ به 8،225 میلیارد تومان افزایش یافت و در واقع هفته سوم رکورددار میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد در کل تاریخ بورس بود. اما در هفته چهارم یکبار دیگر شاهد افزایش و رقم خوردن رکورد جدیدی بودیم. به طوری که میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد در هفته چهارم فروردین ماه به 9،665 میلیارد تومان صعود کرد.