رکورد ارزش معاملات خرد روزانه شکسته شد؛ بیش از ١٣،۵۴۴ میلیارد تومان