بورس ٢۴ : آپارتمان های منطقه یک تهران به لحاظ رشد ماهانه قیمت مسکن در اسفند ماه، در صدر مناطق ٢٢ گانه قرار گرفتند اما به لحاظ تغییرات نقطه به نقطه قیمتی در رتبه آخر رده بندی شدند! آپارتمان های منطقه یک تهران به عنوان گرانترین خانه های این شهر در حال حاضر مترمربعی ٣٣ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان قیمت دارند (این،‌ قیمت میانگین است).

بورس 24 : آپارتمان های منطقه یک تهران به لحاظ رشد ماهانه قیمت مسکن در اسفند ماه، در صدر مناطق 22 گانه قرار گرفتند اما به لحاظ تغییرات نقطه به نقطه قیمتی در رتبه آخر رده بندی شدند!

آپارتمان های منطقه یک تهران به عنوان گرانترین خانه های این شهر در حال حاضر مترمربعی 33 میلیون و 200 هزار تومان قیمت دارند (این،‌ قیمت میانگین است).

این قیمت که متوسط قیمت اسفند سال گذشته است در مقایسه با قیمت های بهمن ماه 13 درصد رشد پیدا کرده است.

این رشد 13 درصدی بیشترین رشد ماهانه قیمت مسکن در بین 22 منطقه شهر تهران است.

با این حال متوسط قیمت واحدهای مسکونی منطقه یک تهران نسبت به سال گذشته همین موقع 35.5 درصد افزایش از خود نشان می دهد که کمترین تغییر نقطه به نقطه قیمتی (تغییر نقطه به نقطه به معنای تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل است) در میان مناطق مختلف شهر تهران به حساب می آید.

بیشترین تغییر نقطه به نقطه قیمت مسکن در اسفند ماه سال 98 متوجه آپارتمان های منطقه 20 (شهرری) بوده است.

در شهرری متوسط قیمت واحدهای مسکونی در اسفند 98 به میزان 88 درصد نسبت به اسفند 97 افزایش یافت. این در حالی است که قیمت میانگین شهر 44 درصد در این فاصله زمانی افزایش یافته است.

در نمودار زیر تغییرات قیمت مسکن در مناطق 22 گانه در اسفند 98 نسبت به اسفند 97 به نمایش گذاشته شده است: