چهارشنبه ٢٧ فروردین ٩٩ فقط ١٣ هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان سهم به صورت خرد معامله شده... حقیقی ها در ١۵ روز کاری حدود ٩۵ هزار میلیارد تومان پول در بورس و فرابورس جا به جا کردند!!

بورس 24 : بازار سرمایه ایران در حال سپری کردن روزهایی طلایی است.

بررسی بورس 24 نشان می دهد که در هفته چهارم فروردین ماه 45 هزار و 701 میلیارد تومان سهم در بورس و فرابورس معامله شده که رکورد بی سابقه ای به شمار می رود. از این حجم معامله 35 هزار و 68 میلیارد تومان آن معامله خرد بوده ، یعنی چیزی در حدود 77 درصد.

شدت گرفتن ورود مردم به بازار سرمایه ایران سبب جا به جایی بیش از 122 هزار میلیارد تومان پول در بازار سرمایه در تنها 15 روز کاری سپری شده از سال 1399 شده است.

گفتنی است ، با انجام عرضه اولیه شستا که بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بورس ایران به شمار می رود و رسیدن ارزش معاملات خرد روز چهارشنبه به 13،544 میلیارد تومان رکورد جدیدی در میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد به ثبت رسید ؛ به تعبیری واضح تر چهارشنبه 27 فروردین ماه سال 1399 تاریخی ترین روز بازار سرمایه ایران از نظر ارزش معاملات و ورود نقدینگی جدید بود.

نکته جالب این که در این هفته شاخص بورس بیش از 8 درصد رشد کرده و رشد شاخص هم وزن نیز قابل توجه بوده است...

ارزش معاملات سال 1399

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

9.909 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

7.778 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

23.103 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

17.146 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

43.548 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

34.154 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

45.701 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

35.068 میلیارد تومان

جمع کل از ابتدای سال

122.264 میلیارد تومان

جمع کل از ابتدای سال

94.146 میلیارد تومان