به گزارش بورس٢۴،بلوک ۵ درصدی سخت آژند متعلق به شخص حقیقی با قیمت پایه هر سهم ٧۶٠ تومان درروز شنبه ششم اردیبهشت ماه عرضه می شود