فولاد کویر با گزارش اسفند ماه خود پرونده سال ٩٨ را با رشد بسیار خوبی بست و نشان داد در مسیر رو به رشد در زمینه تولید و فروش قرار گرفته که این امر منجر به سود سازی های خوبی در گزارشات شرکت خواهد شد.

بورس 24: فولاد کویر با گزارش اسفند ماه خود پرونده سال 98 را با رشد بسیار خوبی بست و نشان داد در مسیر رو به رشد در زمینه تولید و فروش قرار گرفته که این امر منجر به سود سازی های خوبی در گزارشات شرکت خواهد شد.

فولاد کویر با فروش عالی بیش از 350 میلیاردی در اسفند ماه به جمع فروش 4248 میلیاردی برای سال 98 رسیده است.

فروش شرکت در سال جاری جهش 79 درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل به همراه داشته است.

فروش کمی شرکت نیز رشد قابل توجه 42 درصدی را به همراه داشته است که این امر نشان از تحولات جدی شرکت هم در زمینه رشد تولید و فروش و هم نرخ های فروش دارد.

این چشم انداز سبب شد تا فولاد کویر با قیمت های نزدیک 4000 تومانی به استقبال افزایش سرمایه 50 درصدی از سود انباشته برود .