برای نخستین بار در سال ١٣٩٩ حقیقی ها از بازار سهام پول خارج کردند ٢۶ میلیارد تومان ؛ آن هم فقط به خاطر «شستا» چه سهم هایی همچنان تاختند و پذیرای پول حقیقی ها و حقوقی ها بودند؟