مدیرعامل در گفت و گو با بورس ٢۴ : به افزایش سرمایه از محل انباشته فکر می کنیم ؛ ایضا" تجدید ارزیابی دارایی نیروگاه های گهرانرژی سیرجان و سمنان واگذار خواهد شد