بورس ٢۴ : در میان کلیه صنایع و گروه های فعال در بازار سرمایه سهامداران حقیقی در سال جاری بیش از همه به صنایع محصولات غذایی، رایانه، سرمایه گذاری، دباغی، فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط، استخراج کانه های فلزی و انبوه سازی توجه داشتند و بخش عمده ای از سرمایه خود را وارد این گروه ها کردند. این در حالی است که...