به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت نفت پارس در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ٢٢۵٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که حدود ٢٢٨ میلیارد تومان آن مربوط به فروش اسفند ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴٧ درصد رشد داشته است.