بورس ٢۴ : میزان آبرفت بازار معاملات مسکن در تهران در طول سال ٩٨ قابل محاسبه است... همه از رکود خرید و فروش مسکن طی سال گذشته می گویند اما ابعاد این رکود چقدر بود؟

بورس 24 : میزان آبرفت بازار معاملات مسکن در تهران در طول سال 98 قابل محاسبه است.همه از رکود خرید و فروش مسکن طی سال گذشته می گویند اما ابعاد این رکود چقدر بود؟

آمار عملکرد بازار معاملات مسکن در شهر تهران بیانگر آن است که این بازار سال گذشته 35 درصد آب رفت! معنای این عبارت آن است که ابعاد بازار معاملات مسکن یا همان حجم معاملات خرید و فروش خانه در تهران 35 درصد کوچک تر شد.

این بازار در سال 97 هم کوچک شده بود و حجم معاملات مسکن در تهران 31 درصد کم شده بود.

بنابراین در سال 99 بازار مسکن تهران نسبت به سال 96 تقریباً به میزان 50 درصد (افت تجمیعی حجم معاملات) کوچک تر شده است. این نصف شدن ابعاد بازار معاملات مسکن اثر تورمی می تواند بر رونق دوره بعد داشته باشد.

بورس 24 بازار مسکن را این گونه تحلیل می کند که هر زمان بازار مسکن وارد رکود معاملاتی می شود تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن به بیرون بازار پرتاب می شوند. در حقیقت جهش قیمت مسکن باعث پرتاب متقاضیان به بیرون بازار می شوند اما این افراد از بین نمی روند بلکه بعد از دو سال مجدداً تصمیم به خرید می گیرند و وارد بازار معاملات خرید می شوند. در نتیجه باعث افزایش تصاعدی تقاضای مسکن در سال رونق معاملات خواهند شد که این باعث جهش قیمت می شود.