بورس ٢۴ : سرمایه گذاران بازار مسکن در بازار دارایی های سال ٩٨ از بابت سودگیری و بازدهی سرمایه گذاری دوم شدند. نتایج به دست آمده از نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بازارهای مسکن و بورس و بانک و ارز و طلا حکایت از آن دارد که سال گذشته بعد از بورس بازان...