فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: رانندگان درصورت توقف در حاشیه پارکها و عدم توجه به تذکر پلیس، ۵۰۰ هزار تومان جریمه خواهند شد و خودروی آنها به پارکینگ منتقل می‌شود.

بورس 24: فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: رانندگان درصورت توقف در حاشیه پارکها و عدم توجه به تذکر پلیس، ۵۰۰ هزار تومان جریمه خواهند شد و خودروی آنها به پارکینگ منتقل می‌شود.

سردار حسین رحیمی با اشاره به ممنوعیت اتراق و حضور در حاشیه پارکها در روز 13 فروردین، اظهار کرد: حدود یک هزار و 400 پارک کوچک و بزرگ در تهران وجود دارد که بالغ بر 100 پارک جنگلی و مهم هستند که بعضاً تردد با خودرو در آنها میسر است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: برای تمام پارکها در روز 13 فروردین برنامه‌ریزی کردیم.

وی تصریح کرد: رانندگان درصورت توقف در حاشیه پارکها و عدم توجه به تذکر پلیس، 500 هزار تومان جریمه خواهند شد و خودروی آنها به پارکینگ منتقل می‌شود.

منبع: تسنیم