به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،بانک گردشگری ملک وزرا را از طریق مزایده به مبلغ ۶٨٩ میلیارد تومان به فروش رسانده است.ارزش دفتری دارایی حدود ۶١٩ میلیارد تومان بود.