به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت از آخرین وضعیت درآمد خود گزارش ارائه نمودند.