به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، دو شرکت سهامداران خود را برای حضور در مجمع دعوت نمودند.