به گزراش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت از عملکرد خود تا پایان اسفند ماه گزارش ارائه نمودند.