به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،مزایده فروش بخشی از سرمایه گذاری های بانک گردشگری به غیر از توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان نتیجه ای نداشت.