به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،بانک گردشگری اعلام کرد ،از مزایده عمومی اموال مازاد نتیجه ای حاصل نگردید.